نقشه‌ی راه محصول مانند داستان شرکت است و پیشرفت آن را حکایت می‌کند، پس برای ساخت آن باید چشم‌انداز و جهت‌گیری محصول در آینده مشخص شود.