پروژه‌های جانبی در کنار کار اصلی، فشار کار را از بین می‌برند. همه‌ی افراد در کنار شغل روزانه به پروژه‌های جانبی و شخصی هم نیاز دارند تا در مهارت‌های خود پیشرفت کنند.