حساب توئیتر وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به خبر احتکار خودرو توسط خودروسازان داخلی، آن را غیرمنطقی خواند.