احساس تردید نسبت به‌خود، برای هر فردی و در هر موقعیت شغلی پیش می‌آید. چه عواملی منجر به شکل‌گیری چنین احساسی در فرد می‌شوند؟