در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت تصویب شده بود؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات خودرو اختصاص داده شود.