ویدیوی زیر مربوط به مقایسه جزئیات گرافیکی دو نسخه بازی Red Dead Redemption 1 و Read Dead redemption 2 است که در فاصله 8 سال از همدیگر توسط کمپانی راک استار تولید و وارد بازار شده اند. به دلیل زیاد بودن فاصله انتشار دو نسخه این بازی دقت به میزان تغییراتی که در آنها ایجاد شده جالب توجه به نظر می رسد.