موسسه‌ی IIHS آمریکا به تازگی تست تصادفی را روی سه مینی ون پرفروش بازار این کشور انجام داده است که نتایج این تست تصادف جالب توجه است.