به نظر می‌آید اعتیادِ این روزهای مردم به تکنولوژی، پدیده‌ای ماندگار باشد. اما میان افراد عادی و افرادی ثروتمند در استفاده از تکنولوژی چه تفاوتی وجود دارد؟