الکس هیرشچی با همراهی جیمز می و ریچارد هاموند، در ویدئویی به بررسی ابرخودروی گامپرت آپولو اینتنسا ایموزیونه پرداختند.