تنظیم لیست وظایف روزانه، راه پیشرفت و موفقیت شما را هموار می‌کند، البته درصورتی‌که نکات خاصی را در تهیه‌ی این لیست رعایت کنید.