پژوهشگران می‌گویند بهترین راه برای حفظ کاهش وزن تغییر عادات است.