تفاوت انگلیس، بریتانیا و پادشاهی متحد بریتانیای کبیر در چیست؟ ایا هر سه به مردم و سرزمینی یکسان اشاره دارند؟