رالی ۴۸۰۰ کیلومتری گامبال بریتانیا ۲۰۱۸ از لندن تا توکیو، میهمان خودروهای تیونینگ شده و کاملا سفارشی از سراسر جهان بود.