پژوهشگران با استفاده از آنزیم‌های موجود در مجرای گوارشی انسان توانستند گروه‌های خونی مختلف را به گروه خونی عمومی تبدیل کنند.