فکر می‌کنید کدام یک از شهرهای دنیا بیشترین نرخ رشد جمعیت را دارد؟ این شهرها حداقل پنج میلیون نفر جمعیت دارند.