پژوهشگران دانشگاه لاند سوئد روشی سریع برای تولید سلول‌های عملکردی مغز از سلول‌های بنیادی جنینی توسعه دادند.