آنر اخیرا تیزری رسمی از جدیدترین محصول خود منتشر کرده است که طی آن، اطلاعات زمان عرضه‌ی دستگاه جدید خود را در دسترس قرار می‌دهد.