پژوهشگران می‌گویند قوانین پنهان ژنتیک را درمورد اینکه چگونه زندگی روی زمین آغاز شد، کشف کرده‌اند.