بیش از دو ماه از طوفان عظیم شن در مریخ می‌گذرد، اما ناسا هنوز موفق به‌ برقراری ارتباط با مریخ‌نورد آپورچونیتی نشده است.