پژوهشگران MIT سیستمی را ابداع کرده‌اند که قادر است زیردریایی‌ها و هواپیماها را مستقیما به یکدیگر، مرتبط کند.