شرکت رولزرویس در حاشیه‌ی رویداد دلگانس پبل بیچ، خودروی سفارشی بنجامین ترینر اسلاس، معاون مهندسی گوگل را به او تحویل داد.