بازاریابان در تبلیغات برند به اصول خاصی پایبند هستند و آزادی عمل ندارند اما برند تقلبی گوگل دست آن‌ها را برای اشتباه کردن باز گذاشته است.