دانشگاه قرویین، دانشگاه نزدیک به معنای امروزی در جهان است که در کتاب رکورد گینس نیز به‌ عنوان اولین دانشگاه جهان شناخته می‌شود.