کراس‌اور کوپه‌ی رنو آرکانا در نمایشگاه خودروی مسکو ۲۰۱۸ رونمایی شد. این مدل باظاهر و مشخصات نزدیک به نسخه‌ی مفهومی، در آینده‌ی نزدیک، تولید خواهد شد.