در این مطلب نگاهی به خودروهای اسپرت خاص و پرطرفداری خواهیم داشت که پس از تیونیگ فنی و ظاهری، ، هفته گذشته در پیست فوجی ژاپن، دورهم جمع شدند.