شرکت آکراپوویچ که در زمینه ساخت اگزوزهای سفارشی تخصص دارد، ویدیویی جذاب از رانندگی ربات دینو با موتورسیکلت کاوازاکی منتشر کرده است.