سنگاپور به‌منظور مدیریت بهتر سیستم‌ حمل‌ونقل ریلی و راه آهن این کشور، از تحلیل داده‌ها استفاده می‌کند.