دولت امریکا، فیسبوک را برای رمزگشایی اپلیکیشن مسنجر این شبکه اجتماعی در پرونده تحقیقات جنایی باند معروف MS-13 تحت فشار قرار داده است.