اطلاعات حاصل از تلسکوپ کپلر و ماموریت گایا نشان می‌دهد که بسیاری از سیارات شناخته شده ممکن است حاوی ۵۰ درصد آب باشند.