مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گوید که تحریم‌ها تاثیری در توسعه زیرساخت ارتباطی کشور ندارد؛ چرا که در بسیاری از بخش‌های شبکه ارتباطی کشور از تجهیزات بومی مخابراتی استفاده می‌شود.