نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که کربوهیدرات‌ها چندان هم بد نیستند.