طبق مدل‌های کیهان‌شناسی، جهان از نقطه‌ای آغاز شده و در حال انبساط است. مدل‌ها‌ی دیگری طبق داده‌ها‌ی CMB پیشنهاد شده اند که می‌توانند این تفکر را تا حدودی تغییر دهند.