محصولات جدید فیز وان، جهش بزرگی در بهبود صنعت عکاسی و فیلمبرداری ایحاد خواهند کرد.