رویکردی باستانی در استفاده از داده های مغرضانه در هوش مصنوعی برای بهبود پزشکی

اگرچه ممکن است دانشمندان کامپیوتر در ابتدا با سوگیری و خطا به داده ها به عنوان یک مزاحمت برخورد کنند، محققان استدلال می کنند که این یک گنج پنهان برای بازتاب ارزش های اجتماعی است.

1 min read